Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající Mgr. Veronika Kristková, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, IČO: 67358551, DIČ: CZ7956295215, se sídlem Nový Jičín, Jubilejní 611/10, 74101, dále jen "Prodávající"

pro účely prodeje služeb prostřednictvím e-shopu https://fyziobeskyd-edu.cz (dále jen „E-shop“).

Kontaktní údaje: e-mail: fyziobeskyd-edu@fyziobeskyd.cz, tel: + 420 774 138 590

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1        Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (dále jen „Zákazník“) při uzavírání kupní, případně jiné smlouvy prostřednictvím E-shopu.

1.2        Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením těchto OP.

1.3        Tyto OP a Smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.4        Ustanovení těchto OP týkající se práv z vadného plnění se uplatní pouze v případě, kdy je Zákazník zároveň spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“). V případě, že Zákazník není spotřebitel, vzniknou takovému Zákazníkovi práva z vadného plnění pouze v rozsahu a za podmínek stanovených Občanským zákoníkem.

 

2        POPIS NABÍZENÝCH SLUŽEB

E-shop poskytuje následující služby

2.1        Online vzdělávací kurzy: E-shop nabízí online kurzy z různých oborů a témat. Zákazníci mohou zakoupit přístup k jednotlivým kurzům za stanovenou cenu. Online kurzy jsou dostupné prostřednictvím e-learningového systému.

2.2        Prezenční vzdělávací kurzy: E-shop také nabízí účast na prezenčních vzdělávacích kurzech, které se konají v určených místech a termínech. Na kurzy s fyzickou účastí se zákazník za stanovenou cenu přihlásí prostřednictvím formuláře na E-shopu.

2.3        Webináře: E-shop nabízí webináře z různých oborů a témat. Zákazníci mohou zakoupit přístup k jednotlivým webinářům za stanovenou cenu. Webináře jsou dostupné prostřednictvím e-learningového systému.

2.4         Prodej vstupenek: zákazník má možnost zakoupit vstupenky na konferenci nebo festival pro rodiny s dětmi prostřednictvím E-shopu.

 

 3        UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1        Zákazník se může na E-shopu zaregistrovat a vytvořit si tak svůj uživatelský účet, jehož prostřednictvím bude zejména uzavírat Smlouvu (dále jen „Uživatelský účet“).

3.2        Při založení uživatelského účtu je zákazník povinen uvést pravdivě požadované údaje, zejména pak jméno, příjmení, datum narození, adresu, e-mail a telefonní číslo. Uživatelský účet bude spojen s e-mailovou adresou zadanou zákazníkem.

3.3        Heslo k uživatelskému účtu zná pouze zákazník. V případě, že zákazník heslo zapomene či ztratí, klikne při přihlašování do svého uživatelského účtu na možnost „Zaslat zapomenuté heslo“. Následně bude zákazníkovi na zadanou e-mailovou adresu zaslán postup k vytvoření nového hesla.

3.4        Zákazník je odpovědný za svůj uživatelský účet a není oprávněn umožnit jiným osobám přístup do svého uživatelského účtu. V případě, že zákazník sdělí, ať už úmyslně či z nedbalosti, třetí osobě své přihlašovací údaje k uživatelskému účtu a jeho účet bude zneužit, nese zákazník za takové zneužití odpovědnost.

3.5        V případě, že se zákazník domnívá, že byl jeho uživatelský účet zneužit, anebo že může být zneužit, ohlásí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu a prodávající uživatelský účet zablokuje.

3.6        V případě, že se zákazník ke svému uživatelskému účtu nepřihlásí po dobu delší než tři roky, je prodávající oprávněn jej po předchozím upozornění odstranit.

3.7        Vytvoření uživatelského účtu je nutnou podmínkou pro přístup k některým zakoupeným produktům – a to videím, konzultacím, a dalším službám, k nimž bude zákazníkovi po uzavření smlouvy umožněn přístup prostřednictvím tohoto uživatelského účtu.

 

3.8. Uživatel má přístup k online kurzům a webinářům 5let od zakoupení.

4         UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1        V případě zájmu o zakoupení služeb nabízených na E-shopu zákazník klikne na tlačítko „přidat do košíku“ (dále jen objednávka). Následně zákazník zvolí způsob platby.

4.2        Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které vložil. Údaje uvedené zákazníkem jsou poskytovatelem považovány za správné.

4.3        K řádnému odeslání objednávky je nutné vyplnění všech požadovaných informací a potvrzení zákazníka o tom, že se seznámil s těmito OP a se zásadami ochrany osobních údajů. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

5        OBJEDNÁVKA A PLATBA

5.1        Objednávky kurzů, webinářů a vstupenek lze provádět prostřednictví našeho webového formuláře na stránkách E-shopu. Objednávka je závazná a zákazník souhlasí s platbou za objednaný kurz, webinář nebo vstupenky.

5.2        Zákazník je povinen uhradit platbu za objednané služby podle platných cenových podmínek a platebních instrukcí uvedených na webových stránkách E-shopu a v obdrženém emailu.

5.3        Platba je považována za provedenou až po obdržení platby na účet E-shopu nebo po úspěšném dokončení platby přes platební bránu poskytovatele.

5.4        Platba za registraci na online vzdělávací kurzy je při objednávce povinná  a provádí se předem prostřednictvím platební brány poskytovatele dostupné na portálu.

5.5        Registrací na online kurz souhlasíte s OP. Ceny jednotlivých kurzů jsou uvedeny v rámci informací o daném kurzu na E-shopu.

5.6        Platba za registraci na prezenční vzdělávací kurzy je po vyplnění registračního formuláře povinná a prováděná předem prostřednictvím platební brány poskytovatele. Registrací na kurz souhlasíte s OP a závazně se zavazujete dodržovat všechna ustanovení kurzu. Ceny jednotlivých kurzů jsou uvedeny v rámci informací o daném kurzu na E-shopu.

5.7        Registrací na webinář souhlasíte s OP a závazně se zavazujete dodržovat všechna ustanovení webináře. Ceny jednotlivých webinářů jsou uvedeny v rámci informací o daném kurzu na E-shopu.

5.8        Platba vstupenek na konferenci je po jejich objednání povinná ] a prováděna předem pomocí platební brány poskytovatele. Ceny jednotlivých vstupenek jsou uvedeny v rámci informací na E-shopu.

5.9        Platba vstupenek na festival je po jejich objednání povinná a provádí se předem pomocí platební brány dostupné na portálu. Ceny jednotlivých vstupenek jsou uvedeny v rámci informací o festivalu na E-shopu.

6        DODÁNÍ A POTVRZENÍ

6.1        Po uhrazení online kurzu obdrží zákazník na uvedený email potvrzení o registraci na  vybraný kurz. Toto potvrzení obsahuje informace o kurzu, termínu, odkaz k přístupu na online platformu a další relevantní informace. Následovat bude ještě email s fakturou.

6.2        Po uhrazení vzdělávacího prezenčního kurzu obdrží zákazník na uvedený email potvrzení o registraci na vámi vybraný kurz. Toto potvrzení obsahuje informace o kurzu, termínu, místě konání a další relevantní informace. Následovat bude ještě email s fakturou.

6.3        Po uhrazení webináře kurzu obdrží zákazník na uvedený email potvrzení o registraci na vámi vybraný webinář. Toto potvrzení obsahuje informace o webináři, odkaz k přístupu na online platformu a další relevantní informace. Následovat bude ještě email s fakturou.

6.4        Po uhrazení vstupenek na konferenci obdrží zákazník na uvedený email společně s potvrzením v příloze také vstupenku a QR kód. Následovat bude ještě email s fakturou.

6.5        Po uhrazení vstupenek na festival obdrží zákazník na uvedený email společně s potvrzením v příloze také vstupenku a QR kód. Následovat bude ještě email s fakturou.

7        CENA ZBOŽÍ, NÁKLADY A PLATEBNÍ A DORUČOVACÍ PODMÍNKY

7.1        Všechny ceny jsou uvedeny na našem E-shopu včetně příslušného daňového zatížení, pokud není uvedeno jinak.

7.2        Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na E-shopu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

7.3        Platby za služby je třeba provést v souladu s uvedenými možnostmi platby na našem E-shopu.

7.4        Cenu služby může zákazník uhradit následujícími způsoby:

7.5        Bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele č. 254853556/0600 vedený u Moneta Money Bank.

7.6        Platební kartou přes platební bránu poskytovatele Stripe ( https://stripe.com/en-cz ).

7.7        Pokud si zákazník vybere platbu bankovním převodem, zašle mu poskytovatel na email po obdržení objednávky platební údaje – číslo bankovního účtu, variabilní symbol a částku k zaplacení. Po připsání peněz na bankovní účet, zašle poskytovatel zákazníkovi potvrzení objednávky.

7.8        Po zvolení možnosti platby přes platební bránu bude zákazník přesměrován na platební bránu, kde se bude řídit pokyny příslušného poskytovatele platebních služeb.

7.9        V případě, že platba nebyla provedena včas, si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo odložit dodání služeb.

7.10     Po provedení platby za online kurz obdrží zákazník veškeré informace o kurzu a přístupové údaje nebo odkaz k online kurzové platformě, kde je kurz hostován.

7.11     Po provedení platby za prezenční vzdělávací kurz obdrží zákazník veškeré informace (datum, místo konání, hodina) o prezenčním vzdělávací kurzu prostřednictvím uvedeného emailu.

7.12     Po provedení platby za účast na konferenci obdrží zákazník vstupenku ve formě elektronického dokumentu prostřednictvím uvedeného emailu.

7.13     Vstupenka obsahuje QR kód, který slouží jako identifikace a kontrola při vstupu na konferenci.

7.14     Po provedení platby za vstupenku na festival obdrží zákazník vstupenku ve formě elektronického dokumentu prostřednictvím uvedeného emailu.

7.15     Vstupenka obsahuje QR kód, který slouží jako identifikace a kontrola při vstupu na festival.

8        ZRUŠENÍ A STORNO PODMÍNKY

8.1        Změny a storno podmínky účasti na kurzech a webináři

8.1.1       V případě, že se zákazník nebude moci kurzu/ z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, je nutné tuto skutečnost nahlásit Eshopu písemně prostřednictvím emailu na fyziobeskyd-edu@fyziobeskyd.cz .

8.1.2        V případě, že se zákazník odhlásí z kurzu ve lhůtě delší než 30 dnů (včetně) před termínem kurzu, vrátíme zákazníkovi celou částku nebo převedeme přihlášku na nejbližší vypsaný termín kurzu/, pokud je již znám. Zákazník může také využít možnost za sebe poslat náhradníka. Tento způsob kompenzace lze využít jen jednou.Náhradník musí splňovat podmínky pro účast na konkrétní vzdělávací akci a je povinen neprodleně dodat všechny požadované údaje prostřednictvím emailu na fyziobeskyd-edu@fyziobeskyd.cz .

8.1.3       Pokud se zákazník odhlásí z kurzu v termínu kratším než 30 dnů a více než 14 dnů (včetně) před termínem kurzu, bude zákazníkovi účtován poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. Můžete také využít možnost za sebe poslat náhradníka.Tento způsob kompenzace lze využít jen jednou.Náhradník musí splňovat podmínky pro účast na konkrétní vzdělávací akci a je povinen neprodleně dodat všechny požadované údaje prostřednictvím emailu na fyziobeskyd-edu@fyziobeskyd.cz .

 

8.1.4       Pokud zákazník plně zruší z jakýchkoliv důvodů svou účast na kurzu ve lhůtě kratší než 14 dnů (včetně) před termínem kurzu, účtujeme storno poplatek ve výši 100% a zaplacená částka za registraci na kurzu propadá.

8.1.5       Storno ve výši 100% znamená, že v případě úplného zrušení účasti na kurzu zákazník nemá nárok na žádnou formu náhrady platby.

8.1.6. Webinář budete mít zákazník možnost shlédnout po zaplacení a přihlášení se do svého účtu. Není možné jej následně stornovat.

 

8.3        Změny a storno podmínky účasti na konferenci

8.3.1       V případě, že se zákazník nebude moci konference z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, můžete své místo přenechat někomu jinému.

8.3.2       Tuto skutečnost E-shopu prosím nahlaste nejpozději měsíc před konáním akce, jinak bychom pro danou osobu nemohli zaručit certifikát.

8.3.3       V případě, že se zákazník rozhodne úplně zrušit účast na konferenci, je nutné tuto skutečnost nahlásit Eshopu prostřednictvím emailu na fyziobeskyd-edu@fyziobeskyd.cz.

8.3.4       Po obdržení Vašeho oznámení o úplném zrušení účasti na konferenci budeme provádět potřebné administrativní kroky v souladu s OP.

8.3.5       V případě, že se zákazník rozhodne pro úplné zrušení účasti na konferenci, je storno ve výši 100 % a zaplacený registrační poplatek propadá.

8.3.6       Storno ve výši 100% znamená, že v případě úplného zrušení účasti na konferenci zákazník nemá nárok na žádnou formu náhrady platby.

 

8.4         Změny a storno podmínky účasti na festivalu

8.4.1       V případě, že se zákazník nebude moci festivalu z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, můžete své místo přenechat někomu jinému.

8.4.2       V případě, že se zákazník rozhodne pro úplné zrušení účasti na festivalu, je storno ve výši 100 % a zaplacený poplatek propadá.

 

9        SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1        Ustanovení tohoto článku OP se uplatní na Smlouvy, jejichž předmětem je poskytnutí služeb.

9.2        Poskytovatel definuje a popisuje poskytované služby včetně jejich rozsahu, vlastností a podmínek v informačních materiálech nebo na E-shopu.

9.3        Zákazník je povinen se seznámit s poskytovanými službami a porozumět jejich povaze a podmínkám.

9.4        Zákazník zadává objednávku služeb prostřednictvím E-shopu.

9.5        Objednávka služeb musí obsahovat relevantní informace, jako je typ služby, datum, čas, místo a další podmínky specifické pro danou službu.

9.6        Zákazník má práva z vadného plnění, plní-li poskytovatel vadně, tedy pokud:

  1. a)     Poskytne službu plnění, která nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti.
  2. b)     Neupozorní na vady, které služba plnění má, ač se při takové službě obvykle nevyskytují.
  3. c)     Ujistí zákazníka v rozporu se skutečností, že služba plnění nemá žádné vady, anebo že se služba hodí k určitému užívání.

 

9.7       Je-li vada odstranitelná, může se zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně užívat, může zákazník buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

9.8.  Poskytovatel si vyhrazuje nahradit stávající verzi online programů a webinářů aktuální verzí. Těm, kteří již mají zakoupenu starší/předchozí verzi zůstane přístup do této verze po dobu 5 let od zakoupení, případně mají možnost zakoupit si novou/aktuální verzi doplacením rozdílu mezi dřívější a novou cenou.

10      ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Pro kurzy:

10.1     Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

10.2     Prohlášení o odstoupení od smlouvy zašle zákazník na emailovou adresu fyziobeskyd-edu@fyziobeskyd.cz nebo

10.4     Poskytovatel potvrdí zákazníkovi bezodkladně přijetí prohlášení o odstoupení.

10.5     Odstoupí-li zákazník od smlouvy podle řádně uvedených podmínek v odstavci 8 – ZRUŠENÍ A STORNO podmínky , vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to převodem na bankovní účet, který zákazník sdělí poskytovateli.

10.6     Poskytovatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

10.7     Pro úplnost se stanovuje, že ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, je-li zákazník spotřebitel.

10.8     Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě závažného porušení podmínek smlouvy zákazníkem.

10.9     V případě odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele nevzniká žádná finanční povinnost vůči zákazníkovi, pokud není v této smlouvě stanoveno  jinak.

10.10   Případné spory vyplývající z odstoupení od smlouvy se budou řešit snažením se dosáhnout vzájemné dohody mezi oběma stranami.

10.11  V případě nemožnosti dosažení dohody budou spory řešeny v souladu s právními předpisy země, ve které je tato smlouva uzavřena.

10.12   Tato OP o odstoupení od smlouvy je samostatným ustanovením této smlouvy a neovlivňuje platnost a účinnost ostatních ustanovení.

10.13   V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této OP o odstoupení od smlouvy zůstávají platnými a účinnými zbývající ustanovení.

10.14   Žádná změna nebo úprava této OP o odstoupení od smlouvy není platná, pokud není provedena písemnou dohodou mezi oběma stranami.

10.15   Tato OP o odstoupení od smlouvy je neodmyslitelnou součástí smlouvy o poskytování služeb mezi klientem a poskytovatelem.

10.16   Tímto jsou stanoveny OP týkající se odstoupení od smlouvy mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem. Obě strany se zavazují dodržovat tato ustanovení a jednat v souladu s nimi při případném odstoupení od smlouvy.

Pro festival:

10.17. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

11      ODPOVĚDNOST A ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNKEK

 

11.1     V případě změn v termínech, místě konání nebo obsahu kurzu/webináře budete informováni prostřednictvím emailu a to co nejdříve.

11.2     E-shop se zavazuje poskytovat služby s maximální péčí a odborností. E-shop nenese odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným využíváním služeb E-shopu uživatelem.

11.3     E-shop si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit tyto OP. Aktualizované OP budou zveřejněny na E-shopu a vstup do E-shopu po této změně bude považován za souhlas s novými podmínkami.

11.4     Tyto OP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na portálu a platí do odvolání.

 

 

12      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování, ochrana, použití a uchování osobních údajů.

 

12.1     Eshop sbírá, ukládá a zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákony a příslušnými ochrannými opatřeními.

12.2     Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely provádění objednávky a poskytování služeb, vyřizování storno podmínek a plnění právních povinností.

12.3     Eshop zajistí odpovídající technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů zákazníků před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením.

12.4     Osobní údaje zákazníka nebudou poskytovány třetím stranám bez předchozího souhlasu zákazníka, výjimkou případů stanovených zákonem nebo v souladu s právními povinnostmi.

12.5     Osobní údaje zákazníka budou použity pouze pro účely, pro které byly poskytnuty, a v souladu se souhlasem zákazníka.

12.6     Eshop může použít osobní údaje zákazníka pro marketingové účely, jako je zasílání informací o nových kurzech, webinářích, konferencích a festivalech.

12.7     Eshop uchovává osobní údaje zákazníka po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly získány, a v souladu s platnými právními předpisy.

13      Autorská práva 

 

  1. 1     Obsah všech kurzů, včetně textů, obrázků, videí, prezentací a dalších materiálů poskytnutých v rámci kurzu, je duševním vlastnictvím a majetkem Mgr. Veroniky Kristkové, IČO: 67358551, se sídlem Jubilejní 611/10, 741 01 Nový Jičín a mají sloužit pouze jako doprovodný edukační materiál k odborným kurzům. Je nutno je považovat za autorské dílo ve smyslu ust. § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, přičemž jakožto autorské dílo jsou chráněna. Kopírování a šíření tohoto díla nebo jeho části v jakékoli podobě je možné pouze s písemným souhlasem Mgr. Veroniky Kristkové (IČO:67358551) a za dodržení aktuální verze citační normy ČSN ISO 690. V případě porušení autorského práva je autor připraven domáhat se jeho ochrany jak občanskoprávními, tak i trestněprávními prostředky. 

 

13.2     Digitální obsah: Veškerý elektronický obsah, včetně videí nebo jiného obsahu, který je poskytován v digitální podobě.

13.3     Poskytovatel digitálního obsahu zaručuje, že poskytnutý digitální obsah bude odpovídat specifikacím a slibům uvedeným v smlouvě nebo ve veřejných prohlášeních poskytovatele.

13.4     Poskytovatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník službu převzal:

  1. A)   odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem.
  2. B)     je vhodný k účelu, pro který jej uživatel požaduje a s nímž poskytovatel souhlasil, a služba při převzetí nemá žádné vady.

13.5     V případě, že poskytnutý digitální obsah není v souladu s uvedenými specifikacemi, zákazník má právo na opravu, nahrazení vadného obsahu nebo vrácení zaplacené částky.

13.6     Nenese odpovědnost za vady nebo nesrovnalosti digitálního obsahu způsobené neodborným použitím, neoprávněnou úpravou, nebo špatným zacházením klienta.

13.7     Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku, že digitální obsah bude bezchybný nebo bez přerušení, a nenese odpovědnost za případné škody způsobené výpadkem nebo nefunkčností digitálního obsahu.

13.8     Zákazník se zavazuje dodržovat veškerá autorská práva spojená s digitálním obsahem a neporušovat je.

13.9     Zákazník nemá právo kopírovat, distribuovat, prodávat nebo vytvářet odvozená díla z digitálního obsahu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

13.10 Účast na jakékoliv vzdělávací akci neopravňuje účastníka k předávání nabytých informací za účelem vzdělávání třetích osob.

13.11     Případné spory vyplývající z vadného plnění digitálního obsahu budou nejprve řešeny mezi poskytovatelem a zákazníkem smírnou cestou a vzájemným jednáním.

13.12   Pokud strany nedosáhnou dohody smírnou cestou, spory budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy země, ve které je smlouva uzavřena a příslušným soudem.

13.12  Tato obchodní podmínka týkající se práv z vadného plnění digitálního obsahu je neodmyslitelnou součástí smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem.

13.13  V případě, že jsou uvedeny jiné specifické podmínky týkající se práv z vadného plnění digitálního obsahu v samostatné smlouvě nebo ve smluvních dokumentech poskytovatele, tyto specifické podmínky mají přednost.[FL15]

 

14      UPLATNĚNÍ REKLAMACE

14.1     V případě, že se zákazník rozhodne podat reklamaci ohledně online vzdělávacího kurzu/ webináře, který jste zakoupili, je důležité postupovat podle následujících podmínek.

14.1.1    Poskytovatel služeb přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese fyziobeskyd-edu@fyziobeskyd.cz

14.1.2     V případě výskytu technických problémů (nefunkčnosti) poskytovaných služeb je poskytovatel povinen tyto neprodleně odstranit.

14.1.3    Reklamace musí obsahovat podrobný popis vady nebo chyby online kurzu/webináře a musí být doprovázená příslušnými důkazy, například screenshoty nebo videonahrávkami.

14.1.4    Po obdržení reklamace budeme zákazníka kontaktovat s pokyny ohledně dalšího postupu

14.1.5    V případě oprávněné reklamace máte nárok na dostatečné poskytnutí služeb a nápravu nedostatků.

14.1.6    Neseme odpovědnost pouze za vady nebo chyby, které nejsou přímo způsobeny externími faktory, jako je špatné připojení k internetu, technické problémy s Vaším zařízením.

14.1.7    Neneseme také odpovědnost za vady nebo chyby způsobené nedostatečnou nebo odbornou účastí na online kurzu ze strany zákazníka.

14.1.8    V případě zrušení online kurzu/webináře z naší strany zákazníkovi poskytneme plnou náhradu za zakoupený kurz/webinář.

14.1.9    V případě, že se zákazník rozhodne online kurz/webinář zrušit má nárok na vrácení peněz v souladu s OP uvedenými v odstavci 8 – ZRUŠENÍ A STORNO podmínky.

14.2     Reklamace prezenčního vzdělávacího kurzu

14.2.1    V případě, že se rozhodnete podat reklamaci ohledně prezenčního vzdělávacího kurzu, který jste zakoupili, je důležité postupovat podle následujících podmínek.

14.2.2    Poskytovatel služeb přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese fyziobeskyd-edu@fyziobeskyd.cz

14.2.3    Reklamace je možná pouze v případě, že kurz nesplňuje stanovené cíle, obsah je nekvalitní a neodpovídá specifikacím uvedeným při jeho nákupu nebo není v souladu s reklamou.

14.2.4    Reklamace musí být podána co nejdříve, preferovaně do 14 dnů ode dne, kdy jste zjistili nedostatky v kurzu.

14.2.5    Reklamace musí obsahovat podrobný popis nedostatků kurzu a musí být doprovázena příslušnými důkazy, například fotografiemi, videonahrávkami nebo písemnými záznamy.

14.2.6    Po obdržení reklamace budeme zákazníka kontaktovat s pokyny ohledně dalšího postupu.

14.2.7    Neseme odpovědnost za nedostatky, které jsou přiměřeně předvídatelné a nemohly být rozumně překonány nebo očekávány.

14.2.8    Neneseme odpovědnost za nedostatky, které nejsou přímo způsobeny naší stranou a jsou způsobeny vnějšími faktory, jako jsou nepříznivé podmínky nebo zpoždění způsobené třetími stranami.

14.2.9    V případě zrušení kurzu poskytovatelem budeme zákazníka informovat co nejdříve s nabídkou alternativního termínu kurzu nebo možnost úplného vrácení zaplacené částky.

14.2.10  V případě, že se zákazník rozhodne prezenční vzdělávací kurz zrušit má nárok na vrácení peněz v souladu s OP uvedenými v odstavci 8 – ZRUŠENÍ A STORNO podmínky.

14.3     Reklamace konference

 

14.3.1    V případě, že se rozhodnete podat reklamaci ohledně konference nebo festivalu, které jste zakoupili, je důležité postupovat podle následujících podmínek.

14.3.2    Reklamace je možná pouze v případě, že konference nebo festival neodpovídá specifikům uvedeným při jeho nákupu, je nedostatečně organizován nebo jsou poskytované služby výrazně odlišné od inzerovaných.

14.3.3    Reklamace musí být podána co nejdříve, preferovaně do 14 dnů ode dne , kdy jste zjistili nedostatky v konferenci nebo festivalu.

14.3.4    Poskytovatel služeb přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese fyziobeskyd-edu@fyziobeskyd.cz.

14.3.5    Reklamace musí obsahovat podrobný popis nedostatků konference nebo festivalu  a musí být doprovázená příslušnými důkazy například fotografiemi, videonahrávkami nebo písemnými záznamy.

14.3.6    Po obdržení reklamace Vás budeme kontaktovat a poskytneme pokyny ohledně dalšího postupu.

14.3.7    Neseme odpovědnost pouze za nedostatky, které jsou přiměřeně předvídatelné a nemohly být rozumně překonány nebo očekávány.

14.3.9    Neneseme odpovědnost za kvalitu a správnost poskytovaného programu a služeb v rámci konference a festivalu v souladu s předem stanovenými cíli a obsahem.

14.3.10  Neneseme odpovědnost za nedostatky, které nejsou přímo způsobeny naší stranou a jsou způsobeny vnějšími faktory, jako jsou nepříznivé podmínky nebo zpoždění způsobené třetími stranami.

 

15      INFORMAČNÍ POVINNOST

15.1     Poskytovatel služby je povinen plnit svou informační povinnost ve vztahu k zákazníkovi.

15.2     Informační povinnost zahrnuje poskytování přesných, kompletních a srozumitelných informací zákazníkovi týkajících se poskytovaných služeb, jejich parametrů, cen, podmínek a dalších důležitých aspektů.

15.3     Poskytovatel služby je povinen poskytnout zákazníkovi veškeré nezbytné informace, a to před uzavřením smlouvy nebo před začátkem poskytování služby.

15.4     Informace zahrnují, ale nejsou omezeny na: popis služby, cenu, platnost nabídky, možnosti platby, omezení odpovědnosti, podmínky reklamace a další relevantní informace.

15.5     Zákazník je povinen se seznámit s poskytnutými informacemi poskytovatele a zajistit, že jsou mu plně srozumitelné a akceptovatelné.

15.6     Pokud zákazník má jakékoli dotazy nebo pochybnosti ohledně poskytnutých informací, je povinen se obrátit na poskytovatele na emailové adrese fyziobeskyd-edu@fyziobeskyd.cz a vyžádat si další vysvětlení nebo doplnění informací.

15.7     Poskytovatel se zavazuje aktualizovat poskytnuté informace v případě, že dojde ke změně podmínek nebo parametrů poskytované služby.

15.8     Poskytovatel může informovat zákazníka o aktualizovaných informacích prostřednictvím vhodných komunikačních kanálů, jako jsou e-maily, webové stránky nebo jiné dostupné prostředky.

15.9     Poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které byly způsobeny nedostatečnou informovaností zákazníka, pokud poskytovatel správně poskytl veškeré nezbytné informace v souladu s OP a přiměřeným úsilím.

15.10  Poskytovatel se zavazuje chránit osobní údaje zákazníka v souladu s platnými zákony a zásadami ochrany osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů jsou poskytnuty v samostatné dokumentaci o ochraně osobních údajů v odstavci č. 12 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.11  Tato obchodní podmínka týkající se informační povinnosti je neodmyslitelnou součástí smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem.

15.12  V případě, že jsou uvedeny jiné specifické podmínky týkající se informační povinnosti v samostatné smlouvě nebo ve smluvních dokumentech poskytovatele, tyto specifické podmínky mají přednost.

 

15.13. Poskytovatel má právo kontaktovat zákazníka na jeho poskytnuté emailové adresa, za účelem obchodní sdělení a nabídky dalších akcí či kurzů. Pokud zákazník o tyto informace nemá zájem, odhlásí se z odběru prostřednictvím e-mailu : fyziobeskyd-edu@fyziobeskyd.cz.

16    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

16.1     Poskytoval si vyhrazuje právo na změnu OP.

16.2      Smlouva se řídí OP účinnými ke dni jejího uzavření.

16.3      Stanou-li se nějaká ustanovení neplatná či neúčinná z důvodu změny právních předpisů nebo jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení platná, neodporuje-li to jejich účelu a nejedná-li se o ustanovení, která nelze od ostatního obsahu OP oddělit.

16.4      Veškeré smluvní vztahy mezi stranami se řídí právem České republiky a veškeré spory z těchto smluv budou rozhodovány příslušnými soudy v České republice.

16.5      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Zákazníkem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

16.6      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

16.7     Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

16.8      Ochranu osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto OP.

 

TYTO OP NABÝVAJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNE 20.6.2023

 

Kurzy pro vás připravují odborníci z terapeutického a vzdělávacího centra Fyzio Beskyd s.r.o. www.fyziobeskyd.cz
Mgr. Veronika Kristková
Fyzio Beskyd Edu
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.
Jubilejní 611/10, 741 01 Nový Jičín
IČO 67358551
DIČ CZ7956295215 (Plátce DPH)
bankovní spojení 254853556/0600
facebook-squareangle-downenvelope-squareusercart